Zpracování osobních údajů

Úvod » Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. J&T Leasingová společnost, a.s., IČ: 284 27 980, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 (dále jen „JTLS“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů (dále též „Klient“) o zpracování osobních údajů.

2. Klienti se mohou s dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů obracet na JTLS prostřednictvím e-mailu oou@jtfg.com.

3. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

a. e-mailem: oou@jtfg.com

b. telefonicky: +420 221 710 440

c. poštou: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8

 

B) ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů Klientů se JTLS řídí zejména těmito zásadami:

a. JTLS provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. JTLS v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.

c. JTLS Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Klienta pochopitelné.

d. JTLS dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta.

e. Informace o zpracování osobních údajů poskytne JTLS Klientovi vždy před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany JTLS; tento dokument je dostupný ve všech provozovnách JTLS a na internetových stránkách JTLS www.jtleasing.cz.

C) ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. JTLS zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

a. identifikační údaje Klienta, zejména jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefonní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,

b. kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, podobiznu, telefonní číslo, podpis,

c. další popisné údaje (bankovní spojení, dosažené vzdělání apod.),

d. osobní údaje třetí s Klientem spjaté osoby (identifikační a kontaktní údaje člena rodiny jako např. manžela, manželky, druha, družky, potomků),

e. údaje o využívaných produktech a poskytovaných službách,

f. sociodemografické údaje jako například věk, místo pobytu, pohlaví, vzdělání, příjmy a majetek a jejich zdroj; tyto údaje nám Klient poskytuje při otevření produktů nebo si je dokážeme odvodit z jiných údajů, které máme k dispozici,

g. informace ze sociálních sítí,

h. informace o bonitě a důvěryhodnosti; pokud žádá Klient v JTLS o úvěrový produkt, respektive financování, právní předpisy zavazují JTLS ověřovat si Klientovu bonitu a důvěryhodnost v příslušných registrech,

i. informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.,

j. informace z uskutečněných průzkumů, které JTLS využívá za účelem poznání názoru Klienta na existující produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby má Klient zájem,

k. kopie dokladů,

l. záznamy komunikace s Klienty.

2. JTLS zpracovává osobní údajů Klientů pro tyto účely:

a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro JTLS ze smluvního vztahu s Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy). JTLS zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

b. Oprávněný zájem JTLS – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (např. profilování a posuzování rizika Klienta, kontrola a prevence podvodů, fyzická ochrana prostor JTLS, interní reporting, řešení sporů s Klientem a ochrana a domáhání se práv JTLS, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, výzkum a vývoj nových produktů a služeb a s tím související vyhodnocování a uskutečňování nabídek na využívání nových služeb nebo produktů a efektivnější využívání stávajících služeb a produktů, testování softwaru, přímý marketing, statistické účely), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. JTLS zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.

c. Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:

i. zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

ii. zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

iii. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

iv. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.

JTLS zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. JTLS je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, včetně dokladu totožnosti (pokud s tím Klient vysloví souhlas), které jí Klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy.

JTLS zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.

3. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje JTLS poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údaj může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

D) ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. JTLS v rámci své činnosti získává osobní údaje:

a. přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,

b. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě Klient sám zveřejní),

c. z databází vedených podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, které obsahují údaje vypovídající o úvěruschopnosti Klienta,

d. od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis,

e. případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal Klient svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování).

E) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JTLS zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

F) INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

1. JTLS předává osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je JTLS povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

2. JTLS za účelem ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti dále poskytuje osobní údaje svých Klientů registru SOLUS (zájmové sdružení právnických osob).

3. JTLS zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů Klientů. JTLS zpracovává osobní údaje svých Klientů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které JTLS využívá při poskytování služeb a produktů (zejména v marketingové oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

Název

Sídlo

JTFG1

J&T BANKA, a.s.

471 15 378

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

ano

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

476 72 684

Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 18600

ano

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

262 18 062

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

ano

J&T IB and Capital Markets, a.s.

247 66 259

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

ano

XT-Card, a.s.

274 08 256

Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 13000

ano

J&T Leasingová společnost, a.s.

284 27 980

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

ano

J&T SERVICES ČR, a.s.

281 68 305

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

ano

Twin Soft, s.r.o.

634 87 055

Brno, Křížová 96/18, PSČ 603 00

ne

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob

693 46 925

Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 14000

ne

1 Společnost je součástí skupiny J&T FINANCE GROUP SE

G) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Právo přístupu k osobním údajům - Klient je oprávněn požádat JTLS o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

2. Právo na opravu osobních údajů - Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. JTLS je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

3. Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů - Klient je oprávněn v případě porušení povinností JTLS týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat JTLS, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je JTLS povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů), aby JTLS zaplatila peněžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména nebo uplatňovat nárok na náhradu újmy vzniklé porušením povinností JTLS v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Klient je dále oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. JTLS je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy Klienta informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Aktualizováno ke dni 25. 05. 2018