Reklamační řád

Úvod » Reklamační řád

Reklamační řád

V souladu s obecně závaznými právními předpisy vydává J&T Leasingová společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) tento reklamační řád.

Reklamační řád upravuje způsob komunikace mezi klientem, případně třetí osobou (dále společně jako „Klient“) a Společností v případech, kdy se Klient domnívá, že Společnost nedodržela podmínky sjednané ve smlouvě, v příslušných obchodních podmínkách, případně povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, či jiným způsobem poškodila zájmy Klienta.

Každý Klient Společnosti má nárok reklamovat skutečnosti, které jsou předmětem obchodního vztahu mezi ním a Společností. Klient může vznést stížnost na chování, chybné jednání, na neodborný nebo chybný postup Společnosti nebo jejich pracovníků v případě, že se domnívá, že byl v důsledku některých z výše uvedených jevů poškozen, a žádá od Společnosti nápravu, zejména změnu, omluvu, jinou formu zadostiučinění.

Způsob podávání Reklamace

Reklamaci/stížnost (dále společně jako „Reklamaci“) může Klient podat některým z následujících způsobů:

a) písemně na adresu J&T Leasingová společnost, a.s.,Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

b) elektronicky na emailovou adresu complaints@jtfg.com

c) telefonicky na telefonním čísle +420 731 515 043 v provozní hodiny Společnosti

d) osobně na kterékoliv provozovně Společnosti v její provozní hodiny

Klient je povinen podat Reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodu pro podání Reklamace, aby minimalizoval potenciální škodu, která by mu v důsledku opožděného podání Reklamace mohla vzniknout.

Náležitosti Reklamace

Reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:

a) Identifikační údaje, které umožní Společnosti jednoznačně přiřadit Reklamaci ke konkrétnímu Klientovi;

b) Kontaktní údaje za účelem zjištění doplňujících informací ze strany Společnosti;

c) Popis okolností, které Klient reklamuje, a specifikace pochybení Společnosti;

d) Kopie dokladů, které prokazují tvrzení Klienta, pokud takové existují;

e) Popis požadavků, které Klient vůči Společnosti v rámci Reklamace uplatňuje.

Společnost může odmítnout Reklamaci, pokud Klient nepostupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, a to ani po výzvě Společnosti k doplnění Reklamace, nebo pokud bylo v dané věci pravomocně rozhodnuto soudem, rozhodčím soudem, případně finančním arbitrem, nebo v případě, že bylo zahájeno řízení před těmito orgány ve věci, kterou Klient reklamuje. Společnost může též odmítnout Reklamaci v případě, že je Klientem uplatněný nárok promlčený, uplatňuje ho neoprávněná osoba, nebo uplynuly skartační lhůty pro archivaci dokumentů a údajů podstatných pro rozhodnutí o Reklamaci.

Potvrzení o přijetí Reklamace

Společnost potvrdí Klientovi přijetí Reklamace bez zbytečného odkladu zpravidla emailem na jeho emailovou adresu evidovanou Společností, v případě, že Klient uvedl v Reklamaci odlišnou emailovou adresu, potom Společnost odešle potvrzení o přijetí Reklamace na emailovou adresu uvedenou v Reklamaci. V případě, že Společnost email u Klienta neeviduje a tento není uveden ani v Reklamaci, nebo pokud o to Klient v Reklamaci výslovně požádá, informuje ho Společnost písemně na adresu jeho korespondenční adresy evidované Společností.

V případě, že informace uvedené Společností v potvrzení o přijetí Reklamace, neodpovídají skutkovému stavu, je Klient povinen o tomto Společnost informovat na kontaktech uvedených v potvrzení o přijetí Reklamace s uvedením čísla Reklamace.

Reklamace/stížnost podaná osobně může být vyřešena na místě nebo může být sepsán záznam o jejím podání.

Způsob vyřízení Reklamace

Reklamaci řeší pověřený pracovník Společnosti. O způsobu vyřízení Reklamace informuje Společnost Klienta stejným způsobem jako o přijetí Reklamace. V případě e-mailové komunikace zasíláme vyřízení Reklamace pouze na e-mailovou adresu evidovanou Společností. Na žádost Klienta informuje Společnost Klienta v listinné podobě. Společnost informuje Klienta o výsledku šetření Reklamace, o její oprávněnosti a případně o způsobu nápravy stavu vzniklého v důsledku pochybení Společnosti.

Společnost zamítne Reklamaci, pokud je neodůvodněná, nebo pokud Klient na žádost Společnosti nedoloží dokumenty, které Společnost potřebuje k vyhodnocení její oprávněnosti.

Lhůty pro vyřízení Reklamace

Společnost vyřizuje Reklamaci do 15 pracovních dnů od jejího doručení Společnosti, přičemž do této lhůty se nezapočítávají lhůty stanovené Společností Klientovi k doplnění informací a podkladů nutných pro posouzení oprávněnosti Reklamace.

V případě, že Společnost z důvodů, které nejsou na straně Společnosti (např. nutná součinnost třetích osob) není schopna vyřídit Reklamaci ve lhůtě 15 dní, informuje o tomto Klienta a sdělí důvody pro prodloužení lhůty pro vyřízení Reklamace. V tomto případě lhůta pro vyřízení Reklamace nepřekročí 35 pracovních dnů.

Nesouhlas s vyřízením Reklamace

V případě, že Klient nesouhlasí se způsobem vyřízení Reklamace ze strany Společnosti, může podat opakovanou Reklamaci, ve které uvede, že se jedná o opakovanou Reklamaci a uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením původní Reklamace.

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu zákona, může své nároky uplatnit u Finančního arbitra se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací lze nalézt na www.finarbitr.cz.

V případě, že je Klient spotřebitelem, ale není dána rozhodovací pravomoc Finančního arbitra, může se Klient obrátit též na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

V případě podezření Klienta na porušení zákonných povinností Společnosti, je oprávněn o této situaci informovat také Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz, která je orgánem dohledu nad Společností.

Pokud Klient se Společností uzavřel smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku, potom je možné použít k řešení sporů internetový portál Evropské komise www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klient se může také obrátit na věcně a místně příslušný soud.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je přístupný ve všech provozovnách Společnosti a na www.jtleasing.cz.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 18. 01. 2023.

Mechanismus vyřizování stížností

Klienti a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se se svými stížnostmi na níže uvedené instituce:

J&T Leasingovou společnost, a. s., v souladu s Reklamačním řádem;

Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz , který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti finančních služeb;

Českou národní banku, tel.: 224 411 111, web: www.cnb.cz;

příslušnou pojišťovnu v případě pojištění;

Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;

a/nebo jsou oprávněni podat na společnost žalobu u příslušného soudu.