Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti J&T Leasingová společnost, a. s.

Účinnost 1. ledna 2022

1.   Chráníme Vaše osobní údaje

Společnost J&T Leasingová společnost, a. s., IČO: 284 27 980, se sídlem Sokolovská 700/113a, PSČ 180 00, Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450 (dále jen „J&T Leasing“) se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto jsme přijali tyto Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti J&T Leasing (dále jen „Zásady“).

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme aktuálně platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018, a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Níže naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v J&T Leasing zpracováváme a jaká pravidla k ochraně osobních údajů v J&T Leasing dodržujeme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

 

Snažíme se, aby naše Zásady byly pro Vás srozumitelné a jasné. Pokud však bude potřeba cokoliv vysvětlit, níže najdete naše kontaktní údaje.

 

Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně s označením „Ochrana osobních údajů“ na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, e-mailem na adrese oou@jtfg.com nebo telefonicky na tel. +420  221  710  440.

 

 2.   Základní pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v J&T Leasing postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

 

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlasu uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost J&T Leasing;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

3.   Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 • zákazník J&T Leasing, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner J&T Leasing, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním nebo obdobném vztahu s J&T Leasing;
 • zákazníci obchodních partnerů J&T Leasing;
 • osoby, v jejichž prospěch je uzavírána smlouva s J&T Leasing;
 • osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných BPR, popř. akcí, kterých se účastní J&T Leasing;
 • příjemci pravidelného newsletteru J&T Leasing;
 • návštěvníci webu J&T Leasing;
 • uchazeč o zaměstnání J&T Leasing.

 

4.   Jaké osobní údaje zpracováváme?

Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, a to na nezbytnou dobu podle jednotlivého účelu zpracování osobních údajů.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

 

J&T Leasing zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo), pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytně nutné pro plnění smlouvy: údaje z řidičského průkazu, údaje o dietě;
 • foto a video záznamy, jsou-li pořizovány;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní smluvní historie;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek

 

5.   Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů J&T Leasing. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

 

6.   Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto Zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve J&T Leasing vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a J&T Leasing, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

 

7.   Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání některých výše uvedených údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

 

8.   Souhlas se zpracováním osobních údajů

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

 

9.      Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies používáme v souladu s Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho e-mailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování cílené inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

 

Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Uživatelé našeho webu mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Více informací najdete v našich Zásadách používání cookies.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Společnost J&T Leasing a níže uvedené třetí strany používají soubory cookies a další podobné technologie (dále jen „cookies“) k zajištění správného fungování webových stránek a co nejlepšího uživatelského prostředí. Abychom mohli zlepšovat uživatelský zážitek na našich webových stránkách, sbírají naše stránky také informace pro výkonnostní, analytické a reklamní účely, avšak pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. Tyto informace ukládáme nejdéle po dobu 2 let od Vaší poslední návštěvy.

Níže najdete jednotlivé kategorie cookies, které používáme a u kterých si můžete nastavit jejich ukládání podle svých preferencí.

Nezbytné cookies

Nezbytné cookies jsou potřebné pro správné fungování webu po technické stránce. Web by bez nich nefungoval tak, jak má, a proto tuto kategorii nelze odmítnout. Souhlas pro jejich využívání tedy není vyžadován.

Výkonnostní, statistické, funkční cookies

Tyto cookies sbírají informace o tom, jak uživatele naše webové stránky používají, a zlepšují uživatelský zážitek – například shromažďuji informace o návštěvnosti webu a aktivitě uživatele na jednotlivých stránkách. Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat vaše využívání našich digitálních služeb, abychom mohli měřit a vylepšovat náš výkon. Tento typ cookies sbíráme pouze s Vaším souhlasem.

Reklamní cookies

Tyto soubory cookies se používají k zobrazování reklam na základě Vašich zájmu, tedy k tzv. personalizaci reklam. Pomáhají ukládat údaje o stránkách, na které kliknete, či o produktech a službách, které Vás zajímají. Na základě těchto cookies souborů je umožněno zobracení cílených reklamních sdělení odpovídajících Vašim zájmům. Tento typ cookies sbíráme pouze s Vaším souhlasem.

 

Správcem těchto souborů (dat) je společnost BPR - BOHEMIA PUBLIC RELATION, s.r.o., která je ukládá po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 2 roky. Data získaná pomocí cookies dále zpracovává společnost BPR - BOHEMIA PUBLIC RELATION, s.r.o.

Svůj souhlas a nastavení cookies můžete kdykoli odvolat nebo změnit, a to prostřednictvím sekce nastavení cookies na našich webových stránkách.

 

10.    Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme v J&T Leasing obdrželi přímo od Vás, zejména v rámci osobního či telefonního kontaktu nebo e-mailem, a dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů).  Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci J&T Leasing. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

 

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • finanční ústavy;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. Ministerstvo pro místní rozvoj aj.;
 • naši obchodní partneři a dodavatelé služeb (např. BPR - BOHEMIA PUBLIC RELATION, s.r.o.);
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
 • správce kamerových systémů;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

 

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo BPR pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

 

11.    Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti J&T Leasing a dodavatele J&T Leasing, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve J&T Leasing.  Naši partneři jsou zavázáni ke stejným povinnostem jako my.

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a u kterých máme vždy zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

 

12.    Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

 

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od J&T Leasing kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, můžete nás na to upozornit. Máte právo na to, aby společnost BPR bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

 

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost J&T Leasing bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a J&T Leasing má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)      osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)      odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)      osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

d)      osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost J&T Leasing omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a)      popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost J&T Leasing mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b)      zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c)      J&T Leasing již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)      byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy J&T Leasing převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti J&T Leasing, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost BPR bránila, a to v případě, že:

a)      zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně

b)      zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany J&T Leasing přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

J&T Leasing neprovádí žádné automatizované zpracování osobních údajů. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů J&T Leasing, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy BPR. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy BPR, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, e-mailem na adrese oou@jtfg.com nebo telefonicky na tel. +420  221  710  440