Zajištěný bezúčelový spotřebitelský úvěr

Druh spotřebitelského úvěru: Zajištěný neúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný́ v měně CZK. Peněžní prostředky úvěru nesmí být použity na nákup cenných papírů.

Doba trvání spotřebitelského úvěru: Úvěr je sjednáván na dobu určitou, a to na 12, 24 nebo 36 měsíců.

Typ úrokové sazby: Úroková sazba je stanovena jako pevná roční úroková sazba ve výši 5,5 %, která je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Výše úvěru: Minimum úvěru je 50 000 Kč. Maximum úvěru činí 50 % ze 75 % nominální hodnoty portfolia podílových listů fondů, které slouží jako zajištění, nejvýše však 3 750 000 Kč.

Příklad výpočtu maximální výše úvěru: Klient vlastní 950 000 kusů podílových listů fondu J&T MONEY CZ Maximální výše úvěru = 950 000 x 1 Kč x 0,75 x 0,5 = 356 250 Kč Zastaveno bude 712 500 kusů podílových listů fondu.

Typ zajištění: Spotřebitelský úvěr je zajištěn podílovými listy smíšeného OPF J&T MONEY CZK nebo smíšeného OPF J&T BOND CZK na základě zástavní smlouvy. Podílové listy, které mohou být pro účel zástavy použity, musí být na účet vlastníka připsány nejpozději 31.3.2020 („Datum pohybu“ na výpise).

Reprezentativní příklad poskytnutého úvěru

Celková částka úvěru
340 000 Kč
Doba trvání úvěru
36 měsíců
Úroková sazba
5,50 % p. a.
Četnost plateb
půlročně
Výše pravidelné platby (pouze úrok)
9 350 Kč
Výše poslední platby (jistina + úrok)
349 350 Kč
Poplatek za sjednání úvěru
1 000 Kč
RPSN
5,69 %
Celková částka splatná klientem
397 100 Kč

Náklady úvěru nezahrnuté do celkových nákladů úvěru: J&T Leasingová společnost, a. s. (dále jen J&T Leasing) nepožaduje od klientů úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů nad rámec nákladů poskytnutého úvěru.

Splátky a způsob rozdělení splátek: Úrok z úvěru je splácen v neměnných a pravidelných půlročních splátkách dle stanoveného harmonogramu splátek. Jistina je splacena jednorázově na konci trvání úvěru v poslední splátce. Jistina bude splacena výnosem z prodeje majetku klienta Úhradou všech splátek stanovených v harmonogramu splátek dochází ke splacení celkové výše spotřebitelského úvěru.

Podklady nezbytné k posouzení úvěruschopnosti: Scoringový a výpočtový model J&T Leasingu, který posuzuje klientem poskytnuté údaje, zahrnuje do svého vyhodnocení (posouzení úvěruschopnosti) také informace z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů MV ČR a databáze zájmového sdružení právnických osob SOLUS (k ověření platební morálky a historii). Výsledek výpočtového modelu je klientovi vždy poskytnut. Kladné vyhodnocení žádosti klienta je dodatečně potvrzeno klientovi e-mailem, a to s uvedením dalších instrukcí k uzavření požadované smlouvy.

Doplňkové služby: Uzavření smlouvy o doplňkových službách, pokud jsou ze strany J&T Leasing poskytovány, není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru: Klient je oprávněn kdykoliv po čerpání úvěru předčasně splatit celý úvěr nebo jakoukoliv jeho část. K oznámení tohoto požadavku klientem poskytovateli je určen formulář Vzor oznámení o předčasném splacení (k dispozici v dokumentech ke stažení).

Důsledky nedodržení smluvních závazků: Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli splátky úvěru, zavazuje se klient zaplatit J&T Leasingu úrok z prodlení a smluvní pokutu v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě, že klient je v prodlení s úhradou splátky úvěru po dobu delší 14 kalendářních dní, J&T Leasing vyzve klienta k uhrazení splátky úvěru a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů. V případě marného uplynutí uvedené lhůty je J&T Leasing oprávněn úvěr okamžitě zesplatnit. J&T Leasing posuzuje případně zesplatnění individuálně, a to na základě dostupnosti možné dohody s klientem.

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru:
Klient vyplní a podepíše žádost o úvěr. Sken žádosti odešla na e-mailovou adresu info@jtleasing.cz.

J&T Leasing provede scoring klienta a schválení žádosti. Na základě údajů v žádosti zpracuje smluvní dokumentaci (Smlouva o úvěru, Zástavní smlouva k zaknihovaným cenným papírům) a zašle ji na e-mail klienta. Klient zkontroluje a odsouhlasí návrh smluvní dokumentace.

J&T Leasing a klient podepíší smluvní dokumentaci, a to v místě udaném klientem za využití kurýrní služby poskytované společností Dropick.

J&T Leasing zkontroluje podepsanou smluvní dokumentace, zajistí vyznačení zástavy podílových listů a zašle peněžní prostředky úvěru na účet klienta vedeného v J&T Bance.

Kontakty: E-mail: info@jtleasing.cz
Call centrum: +420 221 710 920

Dokumenty ke stažení