O společnosti

Zaměřujeme se na financování informačních technologií a lékařské péče. Financujeme běžné počítače i kompletní hardwarová a softwarová řešení. Klinikám i lékařům poskytujeme finance na vybavení ordinací, pacientům na nákladnější zdravotní péči. Součástí poskytovaných služeb je i pojištění.

Zakládáme si na rychlém a srozumitelném sjednání úvěru, finančního nebo operativního leasingu. Máme silné zázemí, jsme dceřinou společností J&T Banky a součástí finanční skupiny J&T Finance Group SE.

Více o společnosti

+
-

J&T Leasingová společnost, a. s.
Založena 7. ledna 2014.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450.
IČO: 284 27 980; DIČ: CZ 284 27 980
Statutární orgán: Ing. Vlastimil Nešetřil, Ph.D.

Předmět podnikání:
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto poskytovatel spotřebitelského úvěru,
využívá ke zprostředkování úvěrů pouze svých zaměstnanců, nikoliv vázaných zástupců.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Pronájem a půjčování věcí movitých a Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy).
Zprostředkování pojištění
J&T Leasingová společnost, a.s., jakožto pojišťovací agent, využívá ke zprostředkování pojištění, pouze svých zaměstnanců, nikoliv podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

Údaje o registru ověřující oprávnění JTLS k činnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů
Společnost J&T Leasingová společnost, a.s., je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence poskytovatele spotřebitelského úvěru. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru je možno ověřit na webových stránkách České národní banky.

Sídlo společnosti:
Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín

Informace o orgánu dohledu:
Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává nad společností Česká národní banka.

Poskytování rady:
J&T Leasingová společnost, a. s. není poskytovatelem nebo zprostředkovatelem rady ve smyslu § 85 odst. 1, zák. 257/2016 Sb.

Informace ve smyslu ust. § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí:
J&T Leasingová společnost, a .s. je evidován jako pojišťovací agent, reg. číslo 233851PA v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na adrese www.cnb.cz.
Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s. klientovi informaci o tom, pro které činnosti je činná.
J&T Leasingová společnost, a. s. vykonává činnost způsobem, při kterém není povinna provádět analýzu produktů.
Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s. klientovi informaci o způsobu svého odměňování.
J&T Leasingová společnost, a. s. prohlašuje, že nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, převyšující 10 %.
Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Mechanismus vyřizování stížností:
Klienti a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se se svými stížnostmi na níže uvedené instituce:
  • J&T Leasingová společnost, a.s. v souladu s Reklamačním řádem (s účinností od 1.9.2018)
  • Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz , který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti finančních služeb
  • Českou národní banku, tel.: 224 411 111, web: www.cnb.cz
  • Příslušnou pojišťovnu v případě pojištění
  • Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění
  • a/nebo jsou oprávněni podat na společnost žalobu u příslušného soudu

Služby

Financování informačních technologií

Financujeme informační technologie od běžných počítačů, po velká hardwarová i softwarová řešení. Poskytujeme kompletní škálu financování prostřednictvím finančního, operativního i zpětného leasingu, úvěrů nebo factoringu. I díky tomu jsme vždy schopni najít nejjednodušší a nejvýhodnější řešení.

Financování zdravotnické techniky a zdravotnických pracovišť

Financujeme nákup zdravotnických přístrojů a zařízení pro veškeré lékařské obory a veterinární praxe, rekonstrukce či nákup již provozovaných ordinací. Financování poskytneme i nově vznikajícím zdravotnickým pracovištím a začínajícím lékařům.

Financování zdravotní péče

Poskytujeme spotřebitelské úvěry na lékařské zákroky v oboru stomatologie, oftalmologie, dermatologie i plastické chirurgie. Umožňujeme rozložit výdaje za moderní metody ošetření do několika menších částek a překlenout nedostatek financí při zachování kvalitní a včasné péče.

Pojištění

Pojišťujeme financované předměty. Nabízíme sjednání pojistných smluv v oblasti životního i neživotního pojištění, provádíme audit aktuálních klientských smluv, včetně zajištění nadstandardní asistence a podpory při likvidaci pojistných událostí.


Produkty pro firmy

Finanční leasing

Pronájem, který se uzavírá na dobu určitou, obvykle od 36 do 60 měsíců. Předmět leasingu je po dobu pronájmu v našem vlastnictví, ale nájemce má výhradní právo na jeho užívání za předem dohodnutou výši nájemného. Při ukončení leasingové smlouvy si nájemce předmět odkoupí za předem definovanou cenu.

Operativní leasing

Nájemní vztah, který se uzavírá na kratší dobu, obvykle od 6 do 48 měsíců. Doba pronájmu se sjednává podle požadavků a potřeb nájemce. Po ukončení doby pronájmu zůstává předmět leasingu v našem vlastnictví.

Zpětný leasing

Umožňuje profinancování již pořízených předmětů. Ty nájemce prodá nám a na základě leasingové smlouvy je nadále užívá za předem dohodnutou výši nájemného. Získané finance z prodeje předmětu může nájemce volně použít.

Úvěr

Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků pro účelové financování jednotlivých předmětů nebo investičních projektů. U tohoto druhu financování je předmět ve vlastnictví klienta (příjemce úvěru). Úvěr je vhodný i pro financování projektů spojených s poskytnutím dotace.

Postoupení pohledávky (factoring)

Nástroj financování krátkodobých pohledávek nebo splátkových kalendářů, vzniklých dodávkami odběratelům. Díky postoupení pohledávek získá klient finance bez zbytečného prodlení.

Podnikatelský úvěr k financování nákupu zdravotnické techniky, vybavení či rekonstrukci zdravotnických pracovišť a ordinací

Speciální úvěr pro fyzické osoby, podnikatele nebo právnické osoby provozující soukromou zdravotnickou praxi. Součástí úvěru je výhodné pojištění předmětu financování. Mohou ho získat i začínající lékaři. Obvyklá doba splácení při akontaci 0 až 50 % je 24 až 60 měsíců.


Produkty pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr k financování zdravotních zákroků

Úvěr bez poplatků a sankcí za předčasné splacení pro fyzické osoby od 18 do 70 let s pravidelným příjmem. Standardní doba splácení úvěru je 12 až 36 měsíců, poskytovaná výše 15 000 až 150 000 Kč.

+
-

Produktové informace


Druh spotřebitelského úvěru:
Spotřebitelský úvěr poskytovaný pouze v domácí měně (CZK), jehož účel je určen výhradně na úhradu úkonů zdravotní péče.

Doba trvání spotřebitelského úvěru:
Úvěr je sjednáván na dobu určitou, a to od 12 do 36 měsíců.

Typ úrokové sazby:
Úroková sazba je stanovena jako pevná roční úroková sazba, která je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Reprezentativní příklad poskytnutého úvěru:
Celková částka úvěru 70 000 Kč
Doba trvání úvěru 36 (měsíců)
Úroková sazba 7,90 % p.a.
Četnost plateb měsíčně
Výše pravidelné platby 2 190 Kč
Poplatek za sjednání úvěru 0 Kč
RPSN 8,12 %
Celková částka splatná klientem 78 840 Kč
Datum kalkulace úvěru 11.12.2017

Náklady úvěru nezahrnuté do celkových nákladů úvěru:
J&T Leasingová společnost, a. s. nepožaduje od klientů úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů nad rámec nákladů poskytnutého úvěru.

Splátky a způsob rozdělení splátek:
Úvěr je splácen v neměnných a pravidelných měsíčních splátkách, dle stanoveného harmonogramu splátek. Úroky jsou spláceny společně se splátkou jistiny. Úhradou všech splátek stanovených v harmonogramu splátek dochází ke splacení celkové výše spotřebitelského úvěru.

Podklady nezbytné k posouzení úvěruschopnosti
J&T Leasingová společnost, a. s. před poskytnutím úvěru vyžaduje od klientů vyplnit elektronickou Žádost o úvěr. V žádosti jsou uvedeny informace týkají se osobních a identifikačních údajů klienta (ověřitelných z dokladu totožnosti), kontaktní údaje (adresa, telefon, email) a údaje o životní a rodinné situaci (typ domácnosti, počet členů domácnosti, typ bydlení, zdroj a výše příjmů, výše měsíčních splátek a výdajů). Údaje o životní a rodinné situaci jsou následně přeneseny mezi přílohy návrhu úvěrové smlouvy. Výši pravidelného příjmu klient dokládá na samostatném zaměstnavatelem stvrzeném formuláři Potvrzení o příjmu.

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru:
J&T Leasingová společnost, a. s. před poskytnutím úvěru důkladně vyhodnocuje situaci každého potenciálního klienta. Do žádosti o úvěr klient uvádí informace o své životní, rodinné a finanční situaci, kterou následně dokládá na zaměstnavatelem ověřeném potvrzení o příjmu (k dispozici v dokumentech ke stažení). Výpočtový model J&T Leasingová společnost, a. s., který posuzuje klientem poskytnuté údaje, zahrnuje do svého vyhodnocení (posouzení úvěruschopnosti) také informace z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů MV ČR a databáze zájmového sdružení právnických osob SOLUS (k ověření platební morálky a historii). Výsledek výpočtového modelu je klientovi vždy poskytnut. Kladné vyhodnocení žádosti klienta je dodatečně potvrzeno klientovi e-mailem, a to s uvedením dalších instrukcí k uzavření požadované smlouvy.

Požadované zajištění úvěru:
J&T Leasingová společnost, a. s. nevyžaduje zajištění poskytnutého úvěru movitou či nemovitou věcí, nebo jinou formu zajištění.

Doplňkové služby:
Uzavření smlouvy o doplňkových službách, pokud jsou J&T Leasingová společnost, a. s. poskytovány, není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru:
Klient je oprávněn kdykoliv po čerpání úvěru předčasně splatit celý úvěr nebo jakoukoliv jeho část. K oznámení tohoto požadavku klientem poskytovateli je určen formulář Vzor oznámení o předčasném splacení (k dispozici v dokumentech ke stažení).

Důsledky nedodržení smluvních závazků:
Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli splátky úvěru, zavazuje se klient zaplatit J&T Leasingové společnosti, a. s. (dále jen JTLS) úrok z prodlení v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. V případě, že klient je v prodlení s úhradou splátky úvěru po dobu delší 14 kalendářních dní, JTLS vyzve klienta k uhrazení splátky úvěru a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů. V případě marného uplynutí uvedené lhůty je JTLS oprávněna úvěr okamžitě zesplatnit. J&T Leasingová společnost, a. s. posuzuje případně zesplatnění individuálně, a to na základě dostupnosti možné dohody s klientem.

Pro partnery

 

Přihlášení


Zaslat přihlášení


 

Kontakty

J&T Leasingová společnost, a. s.

Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Česká republika
info@jtleasing.cz

IČ: 28427980
DIČ: CZ28427980

Obchodní kontakty:

obchod@jtleasing.cz
+420 221 710 304 (informační technologie)
+420 221 710 346 (zdravotní technika a spotřebitelské úvěry)
+420 221 710 769 (pojištění)